Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lot Yoga

Artikel 1 Begripsomschrijving
Lot Yoga – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Lot Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Cursist – deelnemer aan een door Lot Yoga verzorgde yogales, workshop of cursus.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle yogalessen, cursussen en workshops gegeven door Lot Yoga en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2.2 Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

2.3 Lot Yoga behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen  of aanvullingen worden op www.lotyoga.nl gepubliceerd. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

Artikel 3 Betaling en prijs
3.1 Met het abonnement kun je wekelijks lessen volgen (maximaal 5 lessen per maand) van het rooster bij Lot Yoga in Bunnik. Het actuele rooster vind je op www.lotyoga.nl

3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.3 Het abonnement start op de eerste dag van je gevolgde les (activatiedatum).

3.4 Het abonnement is doorlopend en heeft een minimale looptijd is 2 maanden.

3.5 Betaling van de abonnementen gaat via een bankbetaling. Het lesgeld wordt maandelijks betaald voorafgaande aan de lessen die je gaat volgen.

3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.

3.7 Abonnementsvormen, (rittenkaarten,) losse lessen, workshops en cursussen en bijhorende tarieven staan op www.lotyoga.nl vermeld.

3.8 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen.

Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.lotyoga.nl

3.9 Een cursist kan eenmalig een proefles aanschaffen. Deze optie is alleen bedoeld voor nieuwe leden.

Artikel 4 Lesrooster
Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Lot Yoga desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Lot Yoga het recht lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en rittenkaarten of verlenging hiervan.

Artikel 5 Workshops en Cursussen
5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Lot Yoga aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.3 Lot Yoga behoudt het recht om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5.4 Annulering van deelname aan workshops en cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

5.5 Een cursist kan zich afmelden tot twee weken voor aanvang van de workshop door een mail te sturen naar lotconsten@gmail.com. Daarna is er een betalingsverplichting van 50% van het cursus of workshopbedrag tot 1 week voor de start van de workshop. Hierna is annuleren niet meer mogelijk.

Artikel 6 Nakoming Lot Yoga

6.1 Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag van deze les retour.

6.2 In geval van overmacht heeft Lot Yoga het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

Artikel 7 Opzeggen
7.1 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per e-mail: lotconsten@gmail.com

7.2 De opzegtermijn van een abonnement is 1 volle abonnementsmaand. Als het abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan het abonnement per de 10e van de maand worden opgezegd, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van het abonnement.

Artikel 8 Vakanties
Er is geen les tijdens de Kerstvakantie. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf per e-mail gemeld. Deze worden eveneens tijdig vermeld op de website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

9.2 Lot Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade, blessures of letsel.

9.3 Lot Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen.

9.4 Door Lot Yoga verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door leerling in acht te worden genomen.

9.5 Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de cursist de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.

Artikel 10 Geschillen en Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Privacy
Lot Yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Lot Yoga zal persoonlijke informatie van leerlingen niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.